ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο παρών ιστότοπος αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου (εφεξής «www.stelmajewels.gr») της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΜΠΑΜΠΑΛΙΑΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ – ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ» και διακριτικό τίτλο «GOLDANDSILVER» (Α.Φ.Μ 045721310, Δ.Ο.Υ ΑΡΓΟΥΣ, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 02970661300 η οποία εδρεύει Κορίνθου 18, Άργος, 21 231, (εφεξής «Επιχείρηση»).

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διατυπώνουν με τρόπο σαφή και κατανοητό τους όρους που διέπουν και ρυθμίζουν τις σχέσεις της Επιχείρησης με τον εκάστοτε επισκέπτη ή/και πελάτη του www.stelmajewels.gr, σύμφωνα με το Νόμο 2251/1994 περί «Προστασίας Καταναλωτών», το Νόμο 2472/1997 περί «Προστασίας ατόμου από την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων», τον ΕΚ 2016/679 «Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων» και το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο για θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, α8 ΠΔ 131/2003, ΠΔ 150/2001), όπως αυτά ισχύουν σήμερα.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, προϋποθέσεις και κανόνες αγορών που διέπουν το www.stelmajewels.gr, ισχύουν αποκλειστικά και μόνο σε αυτό και για το λόγο αυτό, δε διέπουν με οποιοδήποτε τρόπο την λειτουργία τυχόν συνδεδεμένων εταιριών ή καταστημάτων με τον ιστότοπο αυτό.

Η πρόσβαση στο www.stelmajewels.gr επιτρέπεται σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών, χωρίς προηγουμένη ενημέρωση οποτεδήποτε. Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στο σύνολο ή σε μέρος των υπηρεσιών της, για οποιοδήποτε λόγο.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών. Τυχόν τροποποίηση ή ανανέωση τέτοιου είδους θα γνωστοποιείται και θα αναρτάται στην παρούσα ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Επίσης, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ενδεικτικά αναφέρονται τιμή, διαθεσιμότητα, φωτογραφία, περιγραφή κλπ), χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Διευκρινίζεται ότι  αλλαγή όρων δεν περιλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη πραγματοποιήσει.

Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το περιεχόμενο του stelmajewels.gr θα περιλαμβάνει πλήρεις, ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, κατατοπιστικές, επίκαιρες, αληθείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση,δεν προκύπτει οποιασδήποτε μορφής ευθύνη, δέσμευση ή εγγύηση της Επιχείρησης σχετική με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του stelmajewels.gr. Οι χρήστες του stelmajewels.gr αποδέχονται την πιθανότητα αδυναμίας ελέγχου εκ μέρους της Επιχείρησης του συνόλου του περιεχομένου του και των υπηρεσιών του. Επιπλέον, η Επιχείρηση δεν παρέχει εγγύηση ότι η χρήση των πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο του stelmajewels.gr από χρήστες δε θα προσβάλλει δικαιώματα τρίτων.

 

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η χρήση του stelmajewels.gr γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη και το περιεχόμενό του δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής σας να προβείτε σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια. Η αξιολόγηση του περιεχομένου εναπόκειται σε κάθε χρήστη ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του.

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος του stelmajewels.gr δηλώνουν και αποδέχονται ότι δε θα το χρησιμοποιήσουν όπως και το περιεχόμενό το, καθ’ οιονδήποτε τρόπο παράνομο, ανήθικο, προσβλητικό και κακόβουλο. Επίσης, δηλώνουν ότι τα παρεχόμενα από αυτούς στοιχεία κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των περιεχομένων του, είναι απολύτως ακριβή και σωστά. Το ηλεκτρονικό κατάστημα stelmajewels.gr δε φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο και κατά τη διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Τέλος, δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν πάσα ευθύνη από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και του λογαριασμού τους, από μη εξουσιοδοτημένα από αυτούς άτομα καθώς και την αποζημίωση από οποιαδήποτε βλάβη επιφέρει η χρήση αυτή στο stelmajewels.gr και σε οποιονδήποτε άλλο συνεργάτη του.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κάθε είσοδος, περιήγηση και συναλλαγή σας με το stelmajewels.gr σας καθιστά επισκέπτη ή/και πελάτη αυτού. H πρόσβαση και η χρήση του stelmajewels.gr, καθώς και των υπηρεσιών και των προϊόντων που διατίθενται μέσω αυτού υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης – Προϋποθέσεις. Για τη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών απαιτείται η προηγούμενη συμφωνία σας με το σύνολο των Όρων Χρήσης του stelmajewels.gr, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, για το λόγο αυτό, πριν προχωρήσετε στην περιήγησή σας εντός του stelmajewels.gr, σας παρακαλούμε να έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους παρόντες όρους, ώστε να είστε βέβαιοι ότι τους αποδέχεσθε, καθώς οποιαδήποτε χρήση ή/και συναλλαγή σας εφεξής με την Επιχείρηση μέσω του stelmajewels.gr συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των όρων αυτών.

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας μόνο για νόμιμους σκοπούς. Συγκεκριμένα, συμφωνείτε ότι δε θα:

 • καταχωρήσετε, διαβιβάσετε ή διαδώσετε σε αυτόν ή μέσω αυτού του ιστότοπου οποιαδήποτε πληροφορία, η οποία ενδέχεται να είναι επιζήμια, άσεμνη, δυσφημιστική ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο παράνομη,
 • χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο με τρόπο που να προκαλεί ή που να είναι σε θέση να προκαλέσει παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων,
 • χρησιμοποιήσετε κάποιο λογισμικό, φόρμουλα ή συσκευή για να επέμβετε ή να προσπαθήσετε να επέμβετε ηλεκτρονικά ή χειροκίνητα στην οργάνωση ή στην λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου. Αυτό περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στη διάθεση αρχείων που περιέχουν παρεφθαρμένες πληροφορίες ή ιούς, με οποιοδήποτε τρόπο,
 • καταστρέψετε, μεταβάλλετε ή επέμβετε στην τελική μορφή αυτού του ιστότοπου ή στον πηγαίο κώδικά του,
 • ενεργήσετε με τρόπο που θα επιβάλλει υπερβολική ή δυσανάλογα μεγάλη επιβάρυνση σε αυτόν τον ιστότοπο ή στη σχετική υποδομή του,
 • αποκτήσετε ή προσπαθήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, με οποιοδήποτε τρόπο, σε κάποιο από τα Δίκτυά μας.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους Όρους Χρήσης, καθώς και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Σε περίπτωση που κάνετε χρήση του stelmajewels.gr κατόπιν ανακοίνωσης κάποιας τροποποίησης των Όρων Χρήσης, τότε σημαίνει ότι συμφωνείτε με το περιεχόμενο των νέων Όρων Χρήσης.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Επιχείρηση καταβάλλει δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο stelmajewels.gr είναι ακριβείς, πλήρεις και ανανεώνονται σε τακτική βάση. Με τη χρήση του παρόντοςιστότοπου, ο επισκέπτης ή/και πελάτης αποδέχεται και δεσμεύεται από τους όρους και τις συνθήκες που ισχύουν κατά την ημερομηνία χρήσης του.

Η Επιχείρηση δεν εγγυάται την πληρότητα των πληροφοριών που εμπεριέχονται στο stelmajewels.gr. Επιπλέον, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η χρήση του εν λόγω ιστότοπου θα είναι χωρίς διακοπές ή λάθη, ούτε ότι σε περίπτωση που υπάρχουν λάθη θα διορθώνονται αυτομάτως. Επίσης, η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για πιθανά τεχνικά προβλήματα που ίσως προκύψουν στους επισκέπτες ή/και πελάτες κατά την πρόσβαση τους στον δικτυακό της τόπο και κατά την παραμονή τους σε αυτόν και τα οποία έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής και σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την προστασία από ηλεκτρονικούς ιούς ή άλλα επιβλαβή ηλεκτρονικά στοιχεία, μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας της.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων τρίτων κατασκευαστών που διαθέτει στους πελάτες της και αυτό διότι τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές τους/ή και τους κατασκευαστές τους συσκευασμένα, σε κλειστά κουτιά.  Σε περίπτωση ελαττωματικού ή προβληματικού προϊόντος, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με κάποιο εκπρόσωπο του  stelmajewels.gr ώστε να εξυπηρετηθείτε άμεσα, αντικαθιστώντας σας το προβληματικό προϊόν ή επιστρέφοντάς σας τα χρήματά σας πίσω.

Σε καμία περίπτωση η Επιχείρηση δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Η Επιχείρησηεγγυάται ότι θα καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας των προϊόντων ή σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης της παραγγελίας. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης της παραγγελίας, η ευθύνη της Επιχείρησης περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στο δόλο και στη βαριά αμέλεια. Το ίδιο ισχύει και για τις πληροφορίες ή υπηρεσίες που η ίδια παρέχει διά μέσω της ιστοσελίδας της.

Σε καμία περίπτωση η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν μικρές αποκλίσεις οι οποίες πιθανόν να υπάρξουν σε αναγραφόμενα βάρη ή διαστάσεις κοσμημάτων, ιδίως για όσα είναι χειροποίητα.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καθώς και κάθε τροποποίησή τους διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να επηρεάζει την ισχύ των υπόλοιπων όρων. Για κάθε διαφορά που αναφύεται από τη χρήση του stelmajewels.gr, αρμόδια προς επίλυση της διαφοράς είναι τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια της πόλης του Ναυπλίου.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΟΡΩΝ

Το stelmajewels.gr πραγματοποιεί αποστολές σε Ελλάδα, Κύπρο και Ευρώπη. Οι παραγγελίες που δίδονται στο www.stelmajewels.gr υπόκεινται στην έγκριση της Επιχείρησης. Η αποδοχή της παραγγελίας από μέρους της Επιχείρησης δίδεται με την αποστολή σχετικού επιβεβαιωτικού email. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν έχει καταργηθεί ή για κάποιο λόγο δεν είναι διαθέσιμο, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την διεκπεραίωση παραγγελίας.

Οι πληροφορίες που διατίθενται στον παρών ιστότοπο και στους παρόντες Όρους Χρήσης δε συνιστούν πρόταση πώλησης, αλλά μόνο πρόσκληση για ενημέρωση. Η σύμβαση θα θεωρείται πως έχει καταρτιστεί μόνο κατόπιν ρητής αποδοχής της παραγγελίας σας από την Επιχείρηση.

Η τιμή πώλησης του εκάστοτε προϊόντος είναι αυτή η οποία εμφανίζεται στον παρών ιστότοπο ως αναγραφόμενη, δίπλα από το κάθε προϊόν και σε αυτή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%). Οι τιμές αυτές αφορούν τα προϊόντα και τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη της Επιχείρησης.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα, να μεταβάλει, χωρίς προειδοποίηση, τα διαθέσιμα είδη, τις τιμές τους, τις χρεώσεις αποστολής, καθώς και τρόπο λειτουργίας του stelmajewels.gr. Για το λόγο αυτό συνιστάται να ενημερώνεστε για τους όρους χρήσης αυτού κάθε φορά που κάνετε χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ- ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Η υποβολή παραγγελίας αποτελεί δεσμευτική πρόταση αγοράς των επιλεγμένων από εσάς προϊόντων,στη συνολική τιμή που αναγράφεται κατά την υποβολή της παραγγελίας, όπως αυτή περιλαμβάνει Φ.Π.Α., έξοδα συσκευασίας και αποστολής, άλλες ισχύουσες χρεώσεις και τυχόν εκπτώσεις τις οποίες δικαιούσθε ως επισκέπτης πελάτης. Η παραγγελία σας ολοκληρώνεται με την αποδοχή της από την Επιχείρηση με την αποστολή σε εσάς έγγραφης σχετικής επιβεβαίωσης, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που μας υποδείξατε κατά την υποβολή της εν λόγω παραγγελίας. Σε περίπτωση που δε λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετεεπικοινωνήσετε αμέσως με το stelmajewels.gr στη διεύθυνση [email protected] προκειμένου να το διευθετήσουμε άμεσα.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να πραγματοποιηθεί στις κάτωθι περιπτώσεις :

 • Πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας και κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας, μπορείτε να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι αγορών σας, πατώντας την ένδειξη της διαγραφής του προϊόντος και στη συνέχεια ενημέρωση. Εναλλακτικά, μπορείτε να μεταβάλετε την ποσότητα των προϊόντων που έχετε επιλέξει σε μηδέν.
 • Σε περίπτωση που έχετε ολοκληρώσει την ηλεκτρονική σας παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί το προϊόν στο χώρο σας, μπορείτε να καλέσετε στο 2751025804 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει να διευθετήσει την ακύρωση της παραγγελίας σας.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας εντός του προκαθορισμένου χρόνου, θα σας ενημερώσουμε, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ’ αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Α. Αντικαταβολή

Για αγορές εντός Ελλάδος, έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε το αντίτιμο της παραγγελίας σας στον μεταφορέα, τη στιγμή που θα την παραλάβετε.

 

Β. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Μπορείτε να καταθέσετε το αντίτιμο της παραγγελίας σας στους παρακάτω λογαριασμούς της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΜΠΑΜΠΑΛΙΑΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ» εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα οκτώ (48) ωρών  από την υποβολή της παραγγελίας σας. Διαφορετικά η παραγγελία σας θα θεωρηθεί ότι έχει ακυρωθεί.

Στο καταθετήριο της τράπεζας θα πρέπει να αναγράψετε ως αιτιολογία:

 1. Το πλήρες ονοματεπώνυμό σας
 2. Τον αριθμό της παραγγελίας σας, ο οποίος θα σας αποσταλεί μέσω email κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την κατάθεση των χρημάτων παρακαλούμε να μας αποστείλετε το καταθετήριο της Τράπεζας μέσω e-mail στο [email protected] ή να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 27510-25804. Το ονοματεπώνυμο που θα αναφέρετε στο δελτίο κατάθεσης της τράπεζας, θα πρέπει να είναι το ίδιο με το ονοματεπώνυμο που έχετε δηλώσει στην ηλεκτρονική φόρμα της παραγγελίας. Ενδέχεται η κατάθεσή σας να μην είναι άμεσα ορατή στην ενημέρωση που λαμβάνουμε από την τράπεζα, επομένως, μία μικρή καθυστέρηση είναι πιθανή.

 

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους μπορείτε να καταθέσετε το ποσό της παραγγελίας είναι:

ΤΡΑΠΕΖΑ: ALPHA BANK

IBAN: GR58 0140 5410 5410 0200 2018 451

 

ΤΡΑΠΕΖΑ: EUROBANK

IBAN: GR3002602610000250101318328

 

ΤΡΑΠΕΖΑ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

IBAN: GR35 0171 6110 0066 1113 9826 681

 

ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ: ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΜΠΑΛΙΑΡΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

Γ. Με χρέωση της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας

Η πληρωμή της παραγγελίας σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα με ασφάλεια, η οποία εξασφαλίζεται από την Eurobank (η συναλλαγή δεν πραγματοποιείται στον ιστότοπό μας αλλά μεταφέρεστε αυτομάτως σε ειδικό ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλοντα εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους που διασφαλίζουν τις συναλλαγές σας, προστατεύουν τα δεδομένα σας και θωρακίζουν το κανάλι από την πρόσβαση τρίτων. Έτσι οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε με την Επιχείρησή μας μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών είναι απολύτως ασφαλείς. Σε καμία περίπτωση δε συλλέγουμε ούτε αποθηκεύουμε με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας και για αυτό το λόγο, χρειάζεται να τα καταχωρείτε εκ νέου κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την κάρτα σας για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών σας.

 

Δ. Μέσω PayPal

Επιλέγοντας πληρωμή μέσω Paypal θα μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα του Paypal (online ασφαλές σύστημα συναλλαγών) όπου μπορείτε να πληρώσετε είτε με την πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα είτε μέσω του Paypal λογαριασμού σας. Η διαδικασία πληρωμής μέσω PayPal είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας καμιά προσωπική πληροφορία (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού πιστωτικής κάρτας) δεν αποθηκεύεται στο ηλεκτρονικό σύστημα της Επιχείρησης.

 

Ε. Με πληρωμή στο φυσικό μας κατάστημα

Έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε το αντίτιμο της παραγγελίας σας στο φυσικό κατάστημα που διατηρεί η Επιχείρηση, τη στιγμή που θα την παραλάβετε. Η παραγγελία σας θα φυλάσσεται στο κατάστημά μας για χρονικό διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της παραγγελίας σας. Διαφορετικά η παραγγελία σας θα θεωρηθεί ότι έχει ακυρωθεί. Για οποιαδήποτε διαφοροποίηση του χρόνου παραλαβής απαιτείται να έχει προηγηθεί επικοινωνία σας με εμάς μέσω e-mail στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο 2751025804.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Η παραγγελία σας αποστέλλεται αφού λάβουμε και επιβεβαιώσουμε την πληρωμή σας. Τα Προϊόντα αποστέλλονται το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας, στον τόπο που έχετε υποδείξει κατά την υποβολή της παραγγελίας σας και σύμφωνα πάντα και με τη διαθεσιμότητα που αναφέρεται είτε στη σελίδα του προϊόντος, είτε σε ενημέρωση που λάβατε από τους διαχειριστές του stelmajewels.gr.

Μόλις η παραγγελία αποσταλεί θα λάβετε σχετικό e-mail ενημέρωσης. Διεκπεραίωση, αποστολή και παράδοση παραγγελιών πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

Σε περίπτωση που πελάτης κάνει άρνηση παραλαβής από δύο συνεχόμενες φορές και πάνω, χωρίς αιτιολογία, σε παραγγελίες που διενεργεί ο ίδιος στο ηλεκτρονικό κατάστημα stelmajewels.gr, η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να μην αποστείλει ξανά παραγγελία. Το ίδιο ισχύει και για παραγγελίες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ψευδώς ή με δόλιο τρόπο.

Σε περίπτωση καθυστέρησης επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο 27510-25804 για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την παραγγελία σας.

Κατά την παραλαβή του προϊόντος σας συστήνουμε να ελέγξετε προσωπικά το προϊόν που παραδίδεται και να επιβεβαιώσετε ότι παραμένει άθικτη η συσκευασία του.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 • Courier – Η αποστολή γίνεται μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ COURIER «ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ» με χρόνο παράδοσης από 1-5 εργάσιμες μέρες. Όλες οι παραγγελίες άνω των 39,00€ αποστέλλονται δωρεάν σε όλη την Ελλάδα ενώ υπάρχει χρέωση 3,00€ στην περίπτωση αντικαταβολής. Για αγορές κάτω των 39,00€, τα έξοδα αποστολής είναι 3,00 ευρώ. Σε περίπτωση που επιθυμείτε η αποστολή σας να γίνει με διαφορετική εταιρία από την συνεργαζόμενη τα έξοδα επιβαρύνουν τον πελάτη.
 • BOX NOW – Όλες οι παραγγελίες άνω των 39,00€ αποστέλλονται δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Για αγορές κάτω των 39,00€, τα έξοδα αποστολής είναι 2,00 ευρώ. Ο χρόνος παράδοσης είναι από 1-3 εργάσιμες ημέρες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για όλο τον Οκτώβριο η αποστολή μέσω BOX NOW είναι δωρεάν.

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟ

Η αποστολή γίνεται μέσω ΕΛΤΑ με έξοδα αποστολής 6,00€ και δυνατότητα αντικαταβολής (+2,00€).

Χρόνος παράδοσης από 4-10 εργάσιμες ημέρες.

Είτε μέσω της εταιρείας ΕΛΤΑ COURIER «ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ» με έξοδα αποστολής 15€ χωρίς δυνατότητα αντικαταβολής.

Χρόνος παράδοσης από 2-3 εργάσιμες ημέρες.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Η αποστολή γίνεται μέσω ΕΛΤΑ, ενώ δεν παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής της παραγγελίας μέσω αντικαταβολής. Ως προς τις χρεώσεις αποστολής ισχύουν τα κάτωθι:

 • Βάρος 0-100gr, έξοδα αποστολής 6,00 ευρώ
 • 101-200gr, έξοδα αποστολής 7,50 ευρώ
 • 201-500gr, έξοδα αποστολής 11,00 ευρώ
 • 501-1000gr, έξοδα αποστολής 16,00 ευρώ

Χρόνος παράδοσης από 6-10 εργάσιμες ημέρες

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Υπάρχει δυνατότητα να επιστρέψετε προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε είτε την αλλαγή τους με άλλο προϊόν ή προϊόντα είτε την επιστροφή των χρημάτωνσας (για την Υπαναχώρηση βλ. τη σχετική ενότητα), εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της παραλαβής τους. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν υφίσταται δικαίωμα επιστροφής ή αλλαγής τους. Στην προκειμένη περίπτωση θα επιβαρυνθείτε μόνο με το κόστος επιστροφής των προϊόντων.

Η επιστροφή των προϊόντων γίνεται, με δική σας ευθύνη, με χρήση συνεργαζόμενης με την Επιχείρησή μας εταιρεία ταχυμεταφορών.

Για να γίνει αποδεκτό το αίτημα επιστροφής ή αντικατάστασης προϊόντος θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 1. Το προϊόν να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, άθικτο και αχρησιμοποίητο μέσα στη συσκευασία.
 2. Να έχει παραληφθεί, ελεγχθεί και εγκριθεί από την Επιχείρηση.
 3. Να συνοδεύεται οπωσδήποτε από την πρωτότυπη απόδειξη/τιμολόγιο  και/ή από την κάρτα αλλαγής που το συνοδεύει, στην οποία φαίνεται ο κωδικός του είδους και η ημερομηνία αγοράς.

 

Επιστροφές οι οποίες δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν γίνονται αποδεκτές .

Επιστροφές σε προϊόντα προσφοράς, εποχιακά είδη (Γούρια, Πασχαλινά είδη κλπ.) και σε προϊόντα τα όποια έχουν κατασκευαστεί κατά ειδική παραγγελία για τον πελάτη (custom made) δε γίνονται δεκτές.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε αλλαγή του προϊόντος και το προς αλλαγή προϊόν είναι μικρότερης αξίας από αυτό της αρχικής παραγγελίας, δεν επιστρέφεται η χρηματική διαφορά, αλλά πιστώνεται στο όνομα σας για μελλοντικές αγορές.

Αγορές που έχουν γίνει ως δώρα μπορούν να αλλαχθούν με άλλα προϊόντα και δεν εξαργυρώνονται με μετρητά.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που επιθυμείτε την αλλαγή ορισμένου προϊόντος με κάποιο εντελώς διαφορετικόκαι το προς αλλαγή προϊόν είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο, τοπρος αλλαγή προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, εφόσον ορίζεται από την Επιχείρηση ή την προμηθεύτρια εταιρεία ότι το επιπλέον δώρο δε συνοδεύει το νέο προϊόν.

Τυχόν αιτήματα επιστροφών τα οποία θα υποβάλλονται μετά το πέρας των δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, επαφίονται στη διακριτική ευχέρεια της Επιχείρησης για την αποδοχή τους ή μη. Σε αυτή την περίπτωση θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε.

 

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Διατηρείτε το δικαίωμα να επιστρέψετε το/τα προϊόν/τα που έχετε αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Επιχείρησης και να υπαναχωρήσετε έτσι από την σύμβαση πώλησης, χωρίς να μας αιτιολογήσετε τους λόγους για τους οποίους το επιθυμείτε, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους, σύμφωνα με το άρθρο 3ε του Ν. 2251/1994 περί προστασία του καταναλωτή. Το δικαίωμά σας προς αναιτιολόγητη υπαναχώρηση ασκείται υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

1) Σε περίπτωση που με μία παραγγελία έχετε παραγγείλει περισσότερα προϊόντα, τα οποία όμως, για κάποιο λόγο, παραδίδονται ξεχωριστά, η ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία ξεκινά από την επομένη της παραλαβής και του τελευταίου προϊόντος.

2) Το επιστρεφόμενο/α προϊόν/τα θα πρέπει να μην έχει/ουνχρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται/νται σε άριστη κατάσταση, στην πλήρη αρχική του/τους συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.λπ., τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων κ.λπ.). Επιπλέον, για να γίνει αποδεκτή από την Επιχείρηση η επιστροφή του/των προϊόντος/των, αυτό/ά θα πρέπει να συνοδεύεται/νται από το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν/ντα και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.

3) Τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του/ων προϊόντος/ντων βαρύνουν τον αγοραστή. .

4) Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η συμπλήρωση του ειδικού εντύπου υπαναχώρησης, το οποίο θα συνοδεύει το email με το οποίο θα μας γνωστοποιείτε την επιθυμία σας για υπαναχώρηση και επιστροφή του προϊόντος. Το εν λόγω έντυπο θα το βρείτε κάνοντας κλικ εδώ. Η Επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει, αποστέλλοντάς σας σχετικό επιβεβαιωτικό e-mail στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

5) Προϊόν/τα το/τα οποίο/α είχε/αν πωληθεί με επιπλέον δώρο θα πρέπει να επιστραφεί/ούν μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.

Στη συνέχεια και κατόπιν συνεννόησης μαζί μας, επικοινωνείτε με τη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφοράς για την παραλαβή του/ων προϊόντος/ων προς επιστροφή. Εφόσον αποδειχθεί ότι πληρούνται και οι λοιπές ως άνω υπ’ αρ.1- 5 προϋποθέσεις, υποχρεούμαστε να αποδώσουμε σε εσάς το τίμημα που εισπράξαμε για το/τα επιστραφέν/τα προϊόν/ντα. Η επιστροφή του τιμήματος σε εσάς θα πραγματοποιείται το αργότερο εντός της ίδιας προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την χρόνο που λάβαμε  αποδεδειγμένα γνώση για την επιθυμία σας προς άσκηση του δικαιώματός σας προς υπαναχώρηση.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Η διαδικασία επιστροφής προϊόντος είναι απλή και γίνεται ως εξής:

Μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία και να την ενημερώσετε σχετικά, μέσω email στην διεύθυνση [email protected], αναφέροντας το ονοματεπώνυμο σας και τον αριθμό παραγγελίας σας, τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε την επιστροφή του προϊόντος, καθώς κι αν επιθυμείτε αντικατάσταση αυτού ή την επιστροφή χρημάτων. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την επιστροφή των χρημάτων σας,  απαιτείται η συμπλήρωση της ειδικής φόρμας υπαναχώρησης, με την οποία θα μας γνωστοποιείτε την επιθυμία σας για υπαναχώρηση και επιστροφή του προϊόντος. Την εν λόγω φόρμα θα την βρείτε κάνοντας κλικ εδώ (για περισσότερες πληροφορίες βλ. ενότητα Υπαναχώρηση). Στη συνέχεια και κατόπιν συνεννόησης μαζί μας, επικοινωνείτε με τη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφοράς για την παραλαβή του προϊόντος ή των προϊόντων προς επιστροφή.

Με την παραλαβή του προϊόντος από την Επιχείρηση θα γίνεται λεπτομερειακός έλεγχος αυτού και εφόσον δε διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα σχετικά με την κατάσταση του, τη συσκευασία, την εγγύηση ή τα παραστατικά του, θα σας αποστέλλεται email περί αποδοχής του αιτήματός σας.

Στην περίπτωση που πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις και υπάρχει αίτημα για «επιστροφή χρημάτων» σας επιστρέφεται το τίμημα που έχετε καταβάλλει. Τα έξοδα αποστολής δεν επιστρέφονται. Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η επιστροφή των χρημάτων εξαρτάται από τον τρόπο πληρωμής που έχετε επιλέξει. Αν η πληρωμή έχει γίνει με πιστωτική κάρτα τα χρήματα θα επιστραφούν με ακύρωση της σχετικής χρέωσης. Αν η πληρωμή έχει γίνει με αντικαταβολή ή με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Επιχείρησης τα χρήματα θα επιστραφούν με κατάθεση σε προσωπικό σας τραπεζικό λογαριασμό, τα στοιχεία του οποίου (Τράπεζα, ΙΒΑΝ, δικαιούχος κλπ) θα υποδείξετε μέσω email στο [email protected]. Η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί εντός δέκα τεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από την επομένη της αποδοχής του αιτήματός σας προς επιστροφή του εμπορεύματος ή των εμπορευμάτων.

Εάν υπάρχει αίτημα για αλλαγή του προϊόντος σας αποστέλλεται το νέο προϊόν. Αλλαγή των ήδη αλλαχθέντων προϊόντων επιτρέπεται έως 2 φορές.

Το stelmajewels.gr φροντίζει για τον ποιοτικό έλεγχο και τη σωστή αποστολή ενός προϊόντος. Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε απόλυτα για τη μη ύπαρξη οποιουδήποτε ελαττώματος. Για την αποφυγή δικής σας και δικής μας ταλαιπωρίας και ζημίας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά, κατά την παράδοση της παραγγελίας σας, την κατάσταση, την ορθότητα και την ποσότητα των πωλούμενων προϊόντων, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα ή παραλείψεις (π.χ. σπασμένο εμπόρευμα, τυχόν ποσοτικό έλλειμμα ή πλεόνασμα ή διαφορετικό προϊόν από αυτό που έχει παραγγελθεί κλπ). Στην περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο ελάττωμα ή σφάλμα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας αμέσως μετά την παράδοση την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη στο 2751025804  ή στο e-mail: [email protected]. Θα σας ζητήσουμε να μας επιστρέψετε τα ελαττωματικά προϊόντα χωρίς καμία δική σας επιβάρυνση κι εμείς θα φροντίσουμε να αντικατασταθεί το συντομότερο δυνατό από την ημερομηνία παραλαβής τους και εφόσον ελεγχθούν και έχουν πιστοποιηθεί ως προς το ελάττωμα που έχει αναφερθεί. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος για λόγους διαθεσιμότητας, τότε η εταιρία μας θα επιστρέψει τη χρηματική αξία του στον πελάτη. Σε περίπτωση πιστοποιημένου σφάλματος δικής μας υπαιτιότητας, το stelmajewels.gr φροντίζει για την όσο το δυνατόν αμεσότερη αποκατάσταση χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ

Όλα τα ονόματα, οι εικόνες και τα σήματα που χρησιμοποιεί η Επιχείρηση είναι κατοχυρωμένα ή χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας του κατόχου.

Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Το stelmajewels.gr και το περιεχόμενό του (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ευρεσιτεχνίες, επωνυμίες, κείμενα, εικόνες, γραφικά, σχέδια, φωτογραφίες, προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και αποτελεί αντικείμενο προστασίας των σχετικών διατάξεων του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Δεν επιτρέπεται από τρίτους, η χρήση των ονομάτων των μοντέλων, συλλογών, προϊόντων, υπηρεσιών, της επωνυμίας της εταιρείας αλλά και όλων των εμβλημάτων που ανήκουν στην Επιχείρηση.

Το περιεχόμενο του stelmajewels.gr δεν αποτελεί και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως παραχώρηση ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος εμφανίζεται σε αυτό χωρίς την έγγραφη άδεια της Επιχείρησης ή των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα Εμπορικά Σήματα που εμφανίζονται σ’ αυτή. Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στο stelmajewels.gr και οι απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγμάτων που αποτελούν μέρος του περιεχομένου της, είναι ιδιοκτησίας της Επιχείρησης ή τρίτων. Η χρήση τους, απαγορεύεται αυστηρά άνευ εξασφάλισης προηγούμενης έγγραφης άδειας από την Επιχείρησης, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στους ισχύοντες όρους χρήσης.

Προϊόντα, υπηρεσίες, επωνυμία, εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα τρίτων που εμφανίζονται στο stelmajewels.gr, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν και τη σχετική ευθύνη.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Σκοπός της Πολιτικής Απορρήτου είναι να βοηθήσει τους επισκέπτες της παρούσας ιστοσελίδας και τους καταναλωτές που πραγματοποιούν αγορές και χρησιμοποιούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας μέσω του ιστότοπού μας, να κατανοήσουν τους σκοπούς συλλογής και τρόπους χρησιμοποίησης εκ μέρους μας, των προσωπικών τους δεδομένων. Για το λόγο αυτό, παρακαλείσθε να αφιερώσετε χρόνο ώστε να τη διαβάσετε προσεκτικά.

Η Επιχείρηση διασφαλίζει ότι το stelmajewels.gr είναι σύννομο προς τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 περί «Προστασίας ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και του Νόμου 3471/2006 περί «Προστασίας προσωπικών Δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες» και τον ΕΚ 2016/679 «Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων». Σε κάθε περίπτωση, η Επιχείρηση βεβαιώνει ότι τυχόν συλλογή, επεξεργασία ή/και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το νόμο και μόνον κατόπιν δικής σας ρητής ειδικής συναίνεσης και αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς και στο μέτρο που απαιτείται για τη λειτουργία του stelmajewels.gr.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών είναι σημαντική για εμάς. Για το λόγο αυτό, για την ασφαλή πλοήγησή σας στοwww.stelmajewels.gr καθώς και για την ασφάλεια των συναλλαγών σας με αυτό, η Επιχείρηση λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο υιοθετώντας σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.3 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης έως 256-bit (Secure Sockets Layer – SSL), τα οποία τίθενται σε λειτουργία κατά την είσοδός σας σε αυτόν.

Ακολουθούμε την πρότυπη βιομηχανική διαδικασία για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε εμάς, τόσο κατά τη διάρκεια της μετάδοσης αυτών αλλά και τη στιγμή της παραλαβής τους. Επιβάλλουμε στους τρίτους συνεργάτες μας που έχουν πρόσβαση στα στοιχεία σας την υποχρέωση να τηρούν αντίστοιχα μέτρα και δεσμεύονται να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα τηρώντας τη νομοθεσία και σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες μας.  Ωστόσο, καμία μέθοδος της μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου, ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Ως εκ τούτου, ενώ χρησιμοποιούμε τα βέλτιστα μέσα για να προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια.

Επιπλέον για τη διασφάλισή σας όλα τα στοιχεία σας φυλάσσονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε εταιρίες που ανήκουν στο Privacy Shield και πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων. Επιπλέον διατηρούνται κρυπτογραφημένα αντίγραφα των πληροφοριών που έχετε εισάγει.

Πρόσβαση στα δεδομένα που έχετε καταχωρήσει έχετε με τη χρήση λογαριασμού χρήστη (email) και τον κωδικό (password) που έχετε εσείς ορίσει. Κάθε πρόσβαση στο λογαριασμό σας καταγράφεται (logging πρόσβασης) έτσι ώστε να μπορείτε να γνωρίζετε πότε ήταν η τελευταία φορά που αποκτήσατε πρόσβαση στο λογαριασμό σας.

Η Επιχείρηση λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα, θα πρέπει όμως να έχετε επίσης υπ’ όψιν σας ότι η ασφαλής πλοήγηση στο stelmajewels.gr, καθώς και η προστασία του κωδικού πρόσβασης στον προσωπικό λογαριασμό σας εξαρτάται και από εσάς.

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Στο stelmajewels.gr είναι πιθανό να εντοπίσετε συνδέσμους (links) που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες, τις οποίες διαχειρίζονται τρίτοι ή οι οποίες ανήκουν σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μη συνδεδεμένους με την Επιχείρηση ή το stelmajewels.gr. Η χρήση των εν λόγω συνδέσμων υπόκειται αποκλειστικά στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους οφείλετε να ενημερώνεστε. Η Επιχείρηση και το stelmajewels.gr ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρουν ως προς το περιεχόμενο των εν λόγω συνδεδεμένων ιστοσελίδων και τη χρήση αυτών από επισκέπτες/πελάτες. Η υπόδειξη των εν λόγω συνδέσμων δεν συνεπάγεται δήλωση της Επιχείρησης ως προς την αξιοπιστία, ασφάλεια και περιεχόμενο αυτών, των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται μέσω αυτών και η σύνδεση με τους συνδέσμους αυτούς πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/πελατών. Για το λόγο αυτό, για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν ανακύψει κατά τη διάρκεια περιήγησής σας στους εν λόγω συνδεδεμένους ιστότοπους ή σε σχέση με συναλλαγές σας με αυτούς παρακαλούμε να επικοινωνήσετε απευθείας με τους διαχειριστές αυτών, οι οποίοι και φέρουν αποκλειστικά ευθύνη για τους εν λόγω ιστότοπους.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), όπως είναι το ονοματεπώνυμο, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ΑΦΜ κ.ά. . Ως ταυτοποιήσιμο ορίζεται το φυσικό πρόσωπο εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας (διεύθυνση ΙΡ, e-mail κλπ.) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά του.

Η Επιχείρησή μας διασφαλίζει ότι το stelmajewels.grλειτουρεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων περί «Προστασίας προσωπικών Δεδομένων». Σε κάθε περίπτωση, η Επιχείρηση βεβαιώνει ότι τυχόν συλλογή, επεξεργασία ή/και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

Με τη χρήση των υπηρεσιών του stelmajewels.gr και των όρων χρήσης του δηλώνετε υπεύθυνα πως είστε άνω των 18 ετών.

Ανήλικοι επισκέπτες του stelmajewels.grέχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε αυτό και στις υπηρεσίες του, αποκλειστικά και μόνο με τη συγκατάθεση και υπό την επίβλεψη των γονέων ή των κηδεμόνων τους, χωρίς να έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους χωρίς συγκατάθεση και επίβλεψη γονέα, η Επιχείρηση διαγράφει άμεσα τις σχετικές πληροφορίες δεδομένης της πρότερης ενημέρωσής της, καθώς η ίδια δε δύναται να το γνωρίζει.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Αν και η πλοήγηση στο stelmajewels.gr είναι εφικτή και χωρίς την αποκάλυψη προσωπικών σας στοιχείων που συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να επωφεληθείτε από περισσότερες υπηρεσίες εφόσον αποδεχθείτε να αποκαλύψετε ορισμένα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα ανάλογα με την εκάστοτε υπηρεσία που σας ενδιαφέρει.

Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη και διεκπεραίωση της συναλλαγής σας με την Επιχείρισή μας είναι η γνωστοποίηση από πλευρά σας ορισμένων προσωπικών σας στοιχείων όπως το ονοματεπώνυμό, τα στοιχεία επικοινωνίας σας (email, τηλέφωνο) και η διεύθυνσή σας για την αποστολή της παραγγελίας σας. Η προσκόμιση των προσωπικών σας στοιχείων συνεπάγεται τη συναίνεση σας για τη χρήση αυτών από τους διαχειριστές του stelmajewels.gr για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας.

Τα στοιχεία πληρωμής σας (π.χ. ο αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας) δε συλλέγονται, ούτε αποθηκεύονται από την Επιχείριση και γι’ αυτό το λόγο χρειάζεται να τα καταχωρείτε εκ νέου κάθε φορά που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή μέσω τουstelmajewels.gr.

Τέλος, χρειάζεται να δηλώσετε το email, το ονοματεπώνυμό σας και ενδεχομένως, το φύλο σας ή την ημερομηνία γέννησής σας για πιθανή αποστολή, από την Επιχείρηση σε εσάς, εξατομικευμένων προωθητικών προσφορών / δώρων. Επιπρόσθετα, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παρέχετε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας σε προϊόντα / υπηρεσίες, θεματολογίες ενημέρωσης.

Κατά την πλοήγηση σας στο stelmajewels.gr συλλέγουμε πληροφορίες για τη διασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ποιότητας αυτών μέσω χρήσης cookies, web server logs (αρχεία καταγραφής λειτουργικότητας και απόδοσης server) και web beacons (τεχνική με προσθήκη ετικετών -tags- σε ιστοσελίδες και email που επιτρέπουν τη διακριτική -συνήθως αόρατη- επαλήθευση ότι κάποιος χρήστης -ανώνυμος- έχει πρόσβαση σε κάποιο περιεχόμενο). Οι διακομιστές μας χρησιμοποιούν την IP του υπολογιστή σας (διεύθυνση υπολογιστή σε ένα δίκτυο) για λόγους καταγραφής της επισκεψιμότητας. Αυτές οι IP είναι ανώνυμες και δεν υφίσταται συσχετισμός με προφίλ χρήστη. Στις καταχωρήσεις αιτημάτων για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω του stelmajewels.gr και τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων που υποβάλλει ο χρήστης σχετίζονται. Τα στοιχεία αυτά παραμένουν μόνο στο www.stelmajewels.gr και δε διαβιβάζονται σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μη συνδεδεμένους με την Εταιρεία χωρίς τη δική σας ρητή και ειδική συναίνεση προς τούτο.

 

ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τους κάτωθι σκοπούς και συγκεκριμένα για:

 • Απάντηση σε ερωτήματά σας

Στο stelmajewels.gr μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίεςγια προϊόντα που σας ενδιαφέρουν είτε μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας, είτε μέσω αποστολής σε εμάς σχετικού e-mail.Το απαραίτητο στοιχείο για την επικοινωνία είναι το email, το τηλέφωνο επικοινωνίας, ο τίτλος, η χώρα και ο επιθυμητός τρόπος επικοινωνίας (με σήμανση υποχρεωτικού πεδίου). Η κοινοποίηση του τηλεφώνου σας επιτρέπει την τηλεφωνική επικοινωνία από έναν εκπρόσωπό μας σχετικά με το ερώτημα που έχετε υποβάλλει, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, ακόμα κι αν έχετε επιλέξει ως επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας το email.

 • Ολοκλήρωση της παραγγελίας σας

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη και διεκπεραίωση της συναλλαγής σας με την Επιχείρισή μας είναι η γνωστοποίηση από πλευρά σας ορισμένων προσωπικών σας στοιχείων όπως το ονοματεπώνυμό σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας (email, τηλέφωνο) και η διεύθυνσή σας για την αποστολή της παραγγελίας σας. Η προσκόμιση των προσωπικών σας στοιχείων συνεπάγεται τη συναίνεση σας για τη χρήση αυτών από τους διαχειριστές του stelmajewels.grγια τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και την κοινοποίηση των απαραίτητων στοιχείων στις συνεργαζόμενες εταιρείες αποστολής.

 • Διασφάλιση ποιότητας και ασφάλειας

Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει έτσι ώστε να μπορεί να ανιχνεύσει έγκαιρα περιπτώσεις επιθέσεων και να προφυλαχθεί από αυτές.

 • Δημιουργία λογαριασμού

Πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας, σας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσετε λογαριασμό στον ιστότοπό μας. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας λαμβάνετε σχετικό e-mail με οδηγίες για τη δημιουργία του Προσωπικού σας Μυστικού Κωδικού Ασφαλείας

Η ασφαλής είσοδος στο stelmajewels.gr επιτυγχάνεται μέσω της «Αναγνώρισης Πελάτη».

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο:

Α. Το όνομα χρήστη (email ή username)

Β. Ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password)

Κάθε φορά που καταχωρείτε τους παραπάνω κωδικούς, αποκτάτε ασφαλή πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία.

Εσείς παραμένετε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τους προσωπικούς σας κωδικούς στο λογαριασμό σας και ευθύνεστε αποκλειστικά για τη σωστή χρήση του, ενώ η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από τη μη τήρηση των παρόντων όρων. Συμφωνείτε να ειδοποιείτε άμεσα την Επιχείρηση για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας.

Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση απώλειας δεδομένων, καθόσον έχει λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την διασφάλισή τους.

Με την υποβολή των στοιχείων ο επισκέπτης ή/και πελάτης συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το stelmajewels.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

 •  Για σκοπούς βελτίωσης παρεχόμενων προς εσάς υπηρεσιών

Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί τα στοιχεία που εσείς οι ίδιοι έχτε εισάγει για σκοπούς που σχετίζονται με την επικοινωνία και τη διαχείριση του πελατολογίου μας, στατιστικής ανάλυσης και βελτίωσης των παρεχόμενων προς εσάς υπηρεσιών.

Στοιχεία που αφορούν τη χρήση του stelmajewels.gr μας συλλέγονται καθώς μας βοηθούν να αξιολογήσουμε τη λειτουργία του (πχ. επισκεψιμότητα σελίδων, πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε, προέλευση επισκεπτών, στατιστικά πωλήσεων, κλπ) και μας δίνουν τη δυνατότητα για γενικές στατιστικές αναλύσεις χωρίς αναφορά σε επιμέρους στοιχεία χρηστών.

Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες webanalytics τρίτων για την παρακολούθηση του stelmajewels.gr και των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πάροχοι των υπηρεσιών αυτών χρησιμοποιούν τεχνολογίες όπως cookies, webserverlogs και webbeacons. Οι πληροφορίες χρήσης που συλλέγονται και μεταβιβάζονται σε αυτούς τους παρόχους (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) βοηθούν στην ανάλυση του τρόπου χρήσης του ιστότοπου από τους επισκέπτες πχ. εάν είναι νέοι ή παλιοί επισκέπτες. Δε συλλέγονται και δε στέλνονται προσωπικές πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email και δεν υπάρχει ταυτοποίηση χρήστη.

 • Αποστολή προωθητικού και ενημερωτικού υλικού

Το stelmajewels.gr δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα για ενδεχόμενους ενημερωτικούς και προωθητικούς σκοπούς προς τους εγγεγραμμένους χρήστες και επισκέπτες του stelmajewels.gr, εφόσον οι ίδιοι έχουν συμφωνήσει σε αυτό παρέχοντας το email τους.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Επιχείρηση βεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για χρήση μη ειδικά εξουσιοδοτημένη από εσάς, ούτε να αποστείλει ή γνωστοποιήσει σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μη συνδεδεμένους με την Επιχείρηση τα εν λόγω στοιχεία σας χωρίς τη δική σας ρητή και ειδική συναίνεση προς τούτο.

Η Επιχείρηση διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε περιπτώσεις όπου η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παραγγελίας σας (π.χ. συνεργαζόμενες εταιρείες αποστολής) ή είναι υποχρεωτική με βάση το νόμο.

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων διαμορφώνεται ανάλογα με την περίπτωση. Στις περιπτώσεις επεξεργασίας απαραίτητης βάσει νομικού πλαισίου (πχ. διατήρηση εμπορικών εγγράφων), το χρονικό διάστημα διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στις περιπτώσεις εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων η αποθήκευσή τους διατηρείται για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο για την εκτέλεση αυτών αλλά και τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων.Στις περιπτώσεις υλοποίησης ενεργειών προώθησης και διαφήμισης διατηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας οποιαδήποτε στιγμή τη θελήσετε. Η Επιχείρηση μπορεί νόμιμα να επεξεργάζεται τα στοιχεία μέχρι το χρόνο της ανάκλησης.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ / ΠΕΛΑΤΗ

Το www.stelmajewels.gr  δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες / πελάτες του να έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό χρήστη όπου τηρούνται τα προσωπικά τους δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν και φυλάσσονται κατά τα ανωτέρω και να προβαίνουν σε διορθώσεις, διαγραφές, τροποποιήσεις και προσθήκες των δεδομένων και πληροφοριών που έχουν υποβάλλει σε αυτό.

Τα δικαιώματα που έχει κάθε φυσικό πρόσωπο αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων του είναι συνοπτικά τα εξής:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορεί να ζητήσει αντίγραφο των δεδομένων που διατηρούμε για το ίδιο και να ελέγξει εάν επεξεργάζονται νόμιμα.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορεί να ζητήσει τη διόρθωση και την επικαιροποίηση των προσωπικών του δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων που  διατηρούνται για τον ίδιο, χωρίς να απαιτείται συγκεκριμένη αιτιολόγηση. Δεν είναι απόλυτο και ισχύει μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας: Μπορεί να ζητήσει να διακόπει η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων , όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους, η επεξεργασία είναι παράνομη, τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στον υπεύθυνο επεξεργασίας
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να εναντιωθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη μεταφορά των δεδομένων του σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα ενημέρωσης/Διαφάνεια: Όλες οι εταιρίες πρέπει να είναι απολύτως διαφανείς ως προς τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, τους σκοπούς επεξεργασίας και με ποιον θα κοινοποιηθούν.

 

Για την ανάκληση της συγκατάθεσής του, το φυσικό πρόσωπο μπορεί να επιλέγει τις δυνατότητες απεγγραφής όπου παρέχονται στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ή να επικοινωνήσει με την Επιχείρηση στο email: [email protected] και να ενημερώσει σχετικά.

 

ΠΑΡΑΠΟΝΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Κάθε επισκέπτης/πελάτης έχει δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Τηλέφωνο: +30 210 6475600, Φαξ: +30 210 6475628, Email: [email protected], Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

 

COOKIES 

Το stelmajewels.gr  έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies, για να παρέχει στους επισκέπτες/πελάτες πληροφορίες και καλύτερες υπηρεσίες (κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις κ.α.), για την αποτελεσματικότερη και αμεσότερη διεκπεραίωση των παραγγελιώνκαι ενδεχομένως, για τη δημιουργία προσωποποιημένων διαφημίσεων σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του επισκέπτη/πελάτη και για τη σύνταξη ανώνυμων αναφορών και στατιστικών αναλύσεων που συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση χρήσης του stelmajewels.gr και στη βελτίωση αυτού.

Τα cookies είναι αλφαριθμητικά μικρά αρχεία, τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του εκάστοτε επισκέπτη/πελάτη, τα οποία αποθηκεύουν ρυθμίσεις και επιλογές που έχει ήδη κάνει στο stelmajewels.gr, ούτως ώστε αυτές, να εμφανίζονται αυτόματα κατά τη διάρκεια των επόμενων επισκέψεών του στο stelmajewels.gr και να διευκολύνουν την Επιχείρηση στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο κάνει χρήση του stelmajewels.gr. Σημειώνεται ότι τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών/πελατών αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

Μέσα από τα cookies δεν μπορεί να εξακριβωθεί η προσωπική ταυτότητα του επισκέπτη. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει τη χρήση cookies. Ωστόσο κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και η απενεργοποίηση αυτών ενδέχεται να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητά τους.

Τα cookies τα οποία χρησιμοποιούμε χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Τα προσωρινά “session” cookies και τα μόνιμα “persistent” cookies.

Τα προσωρινά (session) cookies αποθηκεύονται προσωρινά σαν αρχεία στον υπολογιστή σας αλλά διαγράφονται αυτόματα, όταν κλείσετε τον browser ή φύγετε από τον ιστότοπο. Μπορούν επίσης να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τον χρήστη και τις κινήσεις του στο site μας.

Τα μόνιμα (persistent) cookies αποθηκεύονται σαν αρχεία στον υπολογιστή σας και παραμένουν εκεί αν κλείσετε τον browser, εκτός αν τα διαγράψετε. Σε καμία περίπτωση, δε χρησιμοποιούμε cookies για να αποσπάσουμε πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητά σας σε άλλες ιστοσελίδες, ή για εξακρίβωση προσωπικών στοιχείων. Τα cookies δε φθείρουν και δε βλάπτουν τον υπολογιστή, προγράμματα ή αρχεία του υπολογιστή σας.

Τα WebAnalyticsCookies, της Google, μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε την αλληλεπίδραση των πελατών με τον ιστότοπο. Αυτά μας δίνουν πολύτιμες πληροφορίες που μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήσης του. Τα cookies αυτά δεν αποθηκεύουν προσωπικά στοιχεία όπως κάνουν άλλες ιστοσελίδες και βασίζονται αποκλειστικά στο ιστορικό περιήγησης.

Μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή σας (browser) μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε ήδη αποθηκευμένα cookies, να εμποδίσετε την εγκατάσταση νέων cookies ή να ζητήσετε να ερωτάσθε κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη σελίδα εξυπηρέτησης του πλοηγού σας.

 

Τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα κάτωθι:

Αναγκαίας Λειτουργίας: τα απολύτως απαραίτητα cookies τα οποία συμβάλλουν στην ορθή λειτουργία του stelmajewels.gr και την εκτέλεση βασικών λειτουργιών όπως χρήση καλαθιού αγοράς, προσθήκη προϊόντων στη wishlist.

Λειτουργικότητας: πρόκειται για cookies που βοηθούν στην αποθήκευση και διατήρηση των προσωπικών επιλογών/ρυθμίσεων του κάθε χρήστη όπως, username χρήστη, γλώσσα ή περιοχή κ.α.

Χρήσης: πρόκειται για cookies που συμβάλλουν στην κατανόηση χρήσης του stelmajewels.gr από τους επισκέπτες / πελάτες πχ. ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, εάν είναι νέοι ή παλαιοί επισκέπτες, σελίδες σφάλματος κ.α. Αυτά τα cookies μπορεί και να παρέχονται από τρίτους παρόχους web analytics tools όπως η Google analytics με σκοπό τη σύνταξη συγκεντρωτικών ανώνυμων αναφορών για τη βελτίωση του ιστότοπου. Οι πληροφορίες χρήσης διατηρούνται για 14 μήνες.

 

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ COOKIES

Αυτό εξαρτάται από το ποια cookies έχετε απενεργοποιήσει. Γενικά, ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά σε περίπτωση που όλα τα cookies είναι απενεργοποιημένα. Αν απενεργοποιήσετε μόνο τα cookies τρίτων, θα εξακολουθείτε να είστε σε θέση να πραγματοποιήσετε αγορές στον ιστότοπό μας.

  0
  Το καλάθι σας
  Το καλάθι σας είναι άδειοΕπιστροφή στο κατάστημα
    WANT 10% OFF?
    Subscribe now to get free discount coupon code. Don't miss out!
     ΕΓΓΡΑΦΗ
     Συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης